Vodovod

Provozování vodovodu

SATE Hulín s.r.o. na základě povolení krajského úřadu Zlínského kraje provozuje nově vybudovaný vodovod pro obce Chrášťany a Záhlinice o celkové délce 4 045 m. K 1.lednu 2019 je napojeno 28 odběratelů v obci Chrášťany a 43 odběratelů v Záhlinicích.


Cena vody pro rok 2020

38,00 Kč/m3 bez DPH

43,70 Kč/m3 s DPH

41,80 Kč/m3 s DPH - od 1.5.


Manuál pro připojení RD k vodovodní síti v obci Záhlinice a Chrášťany

Obecně o vodovodní přípojce

Vodovodní přípojka patří majiteli připojované nemovitosti mimo odbočení z hlavního vodovodního řádu (tzv. navrtávacího pásu) a hlavního uzávěru.

Vodoměr do profilu DN50 je hrazen a dodáván provozovatelem vodovodu a majitel nemovitosti ho má v dlouhodobém pronájmu, který je započítáván do ceny vodného.

Vodovodní rozvody pitné vody z veřejného vodovodu nesmí být přímo propojeny s vnitřním vodovodem v nemovitosti s jinými rozvody vody (např. ze studny, topného okruhu apod.).

Potřebné dokumenty pro napojení nemovitosti
na vodovodní síť:

 • Projektová dokumentace
 • Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
 • Smlouva s provozovatelem vodovodu
 • Územní souhlas stavebního úřadu v Hulíně

Potřebné podklady pro vyhotovení projektové dokumentace vodovodní přípojky:

 • Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa (pokud je rozdílná od adresy trvalého pobytu), kontaktní telefon, popřípadě email na budoucího vlastníka vodovodní přípojky
 • Místo vstupu vodovodní přípojky do RD (lze upřesnit při místním šetření projektanta)
 • Hloubka vstupu pod terénem vodovodní přípojky do RD (lze upřesnit při místním šetření projektanta)
 • Počet připojovaných bytových jednotek a osob v RD

Rozsah vypracované projektové dokumentace:

 • Situace širších vztahů – poloha stavby v obci
 • Situace přípojky
 • Technická zpráva
 • Podélný profil přípojky
 • Kladečské schéma přípojky
 • Dokladová část (Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí)

Realizace vodovodní přípojky:

 • Výkopové práce v trase přípojky dle projektové dokumentace – provede majitel přípojky
 • Navrtání stávajícího vodovodního řádu a osazení hlavního uzávěru – provede provozovatel
 • Následně bude provedeno dopojení přípojky až po vodoměrnou soupravu – provede provozovatel na náklady vlastníka přípojky
 • Zajištění geodetického zaměření vodovodní přípojky před zásypem výkopu – provedeno
 • vlastníkem přípojky
 • Zasypání výkopu – provede majitel přípojky
 • Po obdržení trasy vodovodní přípojky dojde k namontování vodoměru do vodoměrné soupravy a puštění vody do přípojky – provede provozovatel

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty