Teplo

VÝROBA A DISTRIBUCE TEPELNÉ ENERGIE

SATE Hulín s.r.o. je dodavatelem tepelné energie ve smyslu Zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

Veškerá činnost se řídí zákony č.458/2000 Sb. a č.406/2000 Sb. a jejich prováděcími vyhláškami.

Společnost SATE Hulín s.r.o. poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Hulína. Pro výkon své činnosti provozuje 19 plynových kotelen a 19 domovních předávacích stanic. Celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů činí 6,98 MW. Celková délka tepelných rozvodů je 2 763 m.

Tepelná energie je dodávána domácnostem (918 bytů) a nebytovému sektoru (Základní škola, mateřské školy, kulturní a sportovní zařízení, Základní umělecká škola, Středisko volného času, Kombyt servis Hulín s.r.o. a Město Hulín).

Pro výrobu tepelné energie má společnost udělenou:

  • licenci č. 320100063 – skupina 31 – výroba tepelné energie
  • licenci č. 320100064 – skupina 32 – rozvod tepelné energie
  • koncesní listinu - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie a instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
  • živnostenský list – poskytování technických služeb.

Výroba a dodávka tepelné energie je závislá na vnějších klimatických podmínkách otopného období. Otopné období dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., (kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující dny.

Vytápění bytů a nebytových prostor se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles teploty pod +13°C pro následující dny. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod + 13°C se vytápění obnoví.

Ohřev teplé vody je zajištěn celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45°- 60°C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. Ohřev teplé vody je uskutečňován denně nejméně v době od 6:00 do 22:00 hod.

Vytápění mimo otopné období je možné pouze v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické podmínky.


CENA TEPELNÉ ENERGIE

Cena tepelné energie je kalkulována dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Základní podmínky pro ceny tepelné energie

1.1. Ceny tepelné energie, kterou se rozumí energie tepla nebo chladu, se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu ( Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

1.2. Ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou ekonomicky oprávněné náklady (§2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) nezbytné pro výrobu anebo rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele tvořeného v souladu s Českými účetními standardy podle jiného právního předpisu ( Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Veškeré uplatňované ekonomicky oprávněné náklady zahrnuje dodavatel do ceny tepelné energie. Podmínky pro určení některých ekonomicky oprávněných nákladů v ceně tepelné energie jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto cenového rozhodnutí.

1.3. Přiměřeným ziskem v ceně tepelné energie je přiměřený zisk (§2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů), který přímo souvisí s dodávkou tepelné energie a splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto cenového rozhodnutí.


POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH NÁKLADŮ NA JEDNU BYTOVOU JEDNOTKU

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Náklad (Kč) 12886 11669 12090 12591 12274 10149 9829
Rok 2020 2021 2022
Náklad (Kč) 9715 9797 9340

SATE Hulín s.r.o.
Družba 1198, 768 24 Hulín

+420 731 534 434